Шалган


Хоч нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх
Нууц үгээ мартсан

ОпенМН нэр томъёо
 

Mongolian glossary of OpenOffice


Хайх ухагдахуунаа монгол эсвэл англиар оруулна уу.
Англи ухагдахуун Монгол ухагдахуун Баталгаа Үйлдэл
3D Effects 3D Эффектүүд  Тийм
About Тухай  Тийм
About %PRODUCTNAME %PRODUCTNAME-н тухай  Тийм
About \nDevice Төхөөрөмжийн nтухай  Тийм
About InfoZIP InfoZIP-ийн тухай  Тийм
About OpenOffice ОпенОфисын тухай  Тийм
About Setup Суулгацын тухай  Тийм
above дээр  Тийм
Above/Below Дээр/Доор  Тийм
ABS ABS  Тийм
Absolute exit of legend Тэмдэглэгээний абсолют гарц  Тийм
Absolute Record Абсолют бичлэг   Тийм
Absolute Value Абсолют утга  Тийм
Absolute value of a number. Тооны абсолют утга.  Тийм
Abstract: Товч агуулга:  Тийм
Accent Өргөлт  Тийм
Accent To The Left Зүүн өргөлт  Тийм
Accent To The Right Баруун өргөлт  Тийм
Accept Зөвшөөрөх   Тийм
Accept All Бүгдийг зөвшөөрөх   Тийм
Accept changes Өөрчлөлтүүдийг зөвшөөрөх   Тийм
Accept or Discard Зөвшөөрөх эсвэл үл хэрэгсэх   Тийм
Accept or Reject Зөвшөөрөх эсвэл татгалзах   Тийм
Accept or reject AutoFormat changes Автомат хэлбэржүүлэлтийн өөрчлөлтүүдийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах  Тийм
Accept or Reject Changes Өөрчлөлтүүдийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах  Тийм
Accept with Зөвшөөрөх - аар4 , -тaй4  Тийм
Accepted Зөвшөөрөгдсөн   Тийм
Accepted site certificates Зөвшөөрөгдсөн сайтын гэрчилгээнүүд   Тийм
Access denied Хандалтыг татгалзах  Тийм
Access denied for $(ARG1) $(ARG1)-н хувьд хүчингүй хандалт  Тийм


1.498